Organisatie en bestuur

Organogram

Bestuur en verantwoording

ANBI

ANBI

Stichting Academisch Hospice Demeter staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In het kader van de regelgeving rondom de ANBI-status is een verantwoording opgesteld die hieronder is weergegeven.

Stichting Academisch Hospice Demeter
Weltevreden 3
3731 AL  De Bilt

T 030-2211355
F 030-2202596
E contact@hospicedemeter.nl

RSIN 817705247
IBAN NL37TRIO 0390 4816 02
BIC TRIONL2U
KVK 30224005

Doelstelling

De stichting heeft als doel:

a) Te bevorderen dat mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren zo lang mogelijk in een door hen gewenste leefomgeving kunnen blijven, waarbij de individuele levensstijl het centrale gegeven is en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

b) Het ontwikkelen en in stand houden van een kenniscentrum Palliatieve Zorg, waar integratie van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs plaats vindt door middel van:

  • het vergroten van de mogelijkheden voor verpleegkundigen en artsen om zich te bekwamen in palliatieve zorg;
  • het versterken van de onderzoekslijn op het gebied van de palliatieve zorg;
  • consultatieve ondersteuning aan collega’s in de eerste en tweede lijn van de gezondheidszorg, binnen en buiten het UMC-Utrecht en deskundigheidsbevordering, speciaal waar het complexe palliatieve zorgvragen betreft;
  • en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

01 Strategisch Beleidsplan Demeter 2016-2020.pdf

02 Jaarplan 2018.pdf

Bestuurssamenstelling

De Raad van Toezicht van Stichting Academisch Hospice Demeter bestaat uit onderstaand genoemde, onbezoldigde leden:
Voorzitter                            mw. prof. dr. J.J.M. de Haes
Lid                                         dhr. dr. W. Opheij
Lid                                         dhr. drs. H.E. van Helsdingen
Lid                                         mw. I.L. de Bos

Algemeen directeur mw. prof. dr. S.C.C.M. Teunissen en medisch directeur mw. drs. A.C.H. Valkenburg zijn door de Raad van Toezicht als zodanig benoemd. Tezamen vormen zij het bestuur van de stichting Academisch Hospice Demeter.

De Raad van Toezicht keurt op voorstel van het bestuur de begroting en de jaarrekening goed en houdt toezicht op het door het bestuur gevoerde beleid.

Werven van inkomsten

De stichting ontvangt middelen vanuit de volgende bronnen:

  • Vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW)
  • Subsidie van het ministerie van VWS
  • Subsidie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Eigen bijdragen patiënten voor het verblijf
  • Giften

Beloningsbeleid

De leden van de RvT genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.
De directie en personeelsleden in loondienst vallen onder de cao VVT.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

03 Jaarbericht 2017.pdf

Financiële verantwoording

04 Jaarstukken Demeter 2018.pdf

Bestuur

Raad van Bestuur

Prof. dr. S.C.C.M. Teunissen, algemeen directeur

Drs. A.C.H. Valkenburg, huisarts, medisch directeur

 

Raad van Toezicht

Prof.dr. J.J.M. de Haes, voorzitter

Dr. W. Opheij

Drs. H.E. van Helsdingen

Mw. I.L. de Bos

 

Bestuur Stichting Vrienden Academisch Hospice Demeter

Mr. A. Tchernoff, voorzitter

Prof. dr. S.C.C.M. Teunissen, secretaris, algemeen directeur Demeter

Drs. R.M. Engbers, penningmeester

Mr. Cynthia Claessen, portefeuillehouder Fondsenwerving

 

Bestuur Vastgoed Stichting Weltevreden 3

Mr. A. Tchernoff, voorzitter

Drs. R.M. Engbers, penningmeester

Dhr. G.J. de Bruin, portefeuillehouder Gebouwen

Verantwoording

Verantwoording

De verantwoording van beleid en bestuur is verdeeld in vier thema’s:
– Algemeen jaarbericht
– Financiën
– Meldingen Incidenten Patiëntenzorg
– Klachten

Algemeen jaarbericht

Demeter publiceert een kort jaarbericht met enkele kerngetallen en begrippen in de vorm van een infographic. Uitgebreide detailinformatie over ontwikkeltrajecten, onderzoek en onderwijs zijn gemakkelijk te vinden via de website.

Infographic Jaarbericht Demeter 2017 .pdf

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van Academisch Hospice Demeter betreft een verkorte weergave van de gecontroleerde jaarrekening. De controle is uitgevoerd door een accountant conform wettelijke normen. De financiële verantwoording van Stichting Vrienden van Academisch Hospice Demeter betreft een verkorte weergave van de jaarcijfers waarop vanwege de beperkte omvang geen accountantscontrole is toegepast.

Jaarstukken Demeter 2018.pdf

Jaarstukken St Vrienden 2018 .pdf

MIP

MIP staat voor meldingen Incidenten Patiëntenzorg en verwijst naar de continue inventarisatie die wordt gedaan door de zorgverleners in Demeter. Gezamenlijk nemen zij de verantwoordelijkheid om bijna-fouten en risico’s in het proces van de zorgverlening te beschrijven en met elkaar te bespreken. Het doel daarvan is ‘samen te leren’ en de zorg volgens de wettelijke voorschriften en richtlijnen van de wetenschappelijke beroepsverenigingen in te richten en uit te voeren. Wekelijks vindt monitoring van eventuele meldingen plaats door de algemeen directeur. Vier maal per jaar komt de MIP commissie bij elkaar om meldingen te bespreken en acties te ondernemen wanneer dat nodig is.

Jaarverslag Melding Incident Patiëntenzorg 2018.pdf

Jaarverslag Melding Incident Patiëntenzorg 2017.pdf

Klachten

Aan Demeter is een onafhankelijk klachtenfunctionaris verbonden die ieder jaar een eveneens onafhankelijk jaarverslag maakt over de (eventuele) klachten, de betekenis en aanpak daarvan. Er is geen vaste structuur ingericht voor de benadering en bespreking van klachten, dit gebeurt per situatie en context onder leiding van de klachtenfunctionaris. Iedere klacht is na afronding van het passende proces een leer- en/of verbeterthema.

Demeter jaarverslag klachtenfunctionaris 2018.pdf

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This