Organisatie en bestuur

Organogram

Bestuur en verantwoording

Bestuur

Bestuur

Drs. A.C.H. Valkenburg, huisarts, bestuurder

 

Raad van Toezicht

Mevr. J. van Vliet, MBA, voorzitter

Dr. W. Opheij

Drs. H.E. van Helsdingen

Prof. dr. N. J. de Wit

 

Bestuur Stichting Vrienden Academisch Hospice Demeter

Mw. C. Claessen, voorzitter

Drs. P. Bergstein, penningmeester

Prof. dr. S.C.C.M. Teunissen, algemeen lid

 

Bestuur Vastgoed Stichting Weltevreden 3

Mw. C. Claessen, voorzitter

Drs. P. Bergstein, penningmeester

-, portefeuille Gebouwen

Prof. dr. S.C.C.M. Teunissen, algemeen lid

Verantwoording

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van Academisch Hospice Demeter betreft een verkorte weergave van de gecontroleerde jaarrekening. De controle is uitgevoerd door een accountant conform wettelijke normen. De financiële verantwoording van Stichting Vrienden van Academisch Hospice Demeter betreft een verkorte weergave van de jaarcijfers waarop vanwege de beperkte omvang geen accountantscontrole is toegepast.

Jaarstukken Demeter 2019.pdf

Jaarstukken St Vrienden 2019.pdf

 

Kwaliteitsverslag

Kwaliteitsverslag Zorg academisch hospice Demeter 2019.pdf

 

MIP

Het doel van het melden van incidenten aan de Melding Incident Patiëntenzorg (MIP) commissie is het voorkomen en verminderen van incidenten en (potentieel) gevaarlijke situaties voor patiënten.

De MIP-commissie verzamelt continu gegevens over de incidenten via meldingen. Met deze gegevens wordt in de commissievergadering bekeken of er sprake is van een trend. Indien dat zo is kiest de commissie voor een actieve benadering m.b.t. risicovermindering en voert de MIP-commissie een proactieve analyse uit.

Daarbij wordt de SAFER methode (Scenario Analyse van Faalwijzen En Risico’s) gehanteerd.

Jaarverslag Melding Incident Patiëntenzorg 2019.pdf

Jaarverslag Melding Incident Patiëntenzorg 2018.pdf

 

Klachten

Aan Demeter is een onafhankelijk klachtenfunctionaris verbonden die ieder jaar een eveneens onafhankelijk jaarverslag maakt over de (eventuele) klachten, de betekenis en aanpak daarvan. Er is geen vaste structuur ingericht voor de benadering en bespreking van klachten, dit gebeurt per situatie en context onder leiding van de klachtenfunctionaris. Iedere klacht is na afronding van het passende proces een leer- en/of verbeterthema.

Verklaring klachtenbemiddeling 2020.pdf

 

Keurmerk Hospicezorg

ANBI

ANBI

Stichting Academisch Hospice Demeter staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In het kader van de regelgeving rondom de ANBI-status is een verantwoording opgesteld die hieronder is weergegeven.

Stichting Academisch Hospice Demeter
Weltevreden 3
3731 AL  De Bilt

T 030-2211355
F 030-2202596
E contact@hospicedemeter.nl

RSIN 817705247
IBAN NL37TRIO 0390 4816 02
BIC TRIONL2U
KVK 30224005

Doelstelling

De stichting heeft als doel:

a) Te bevorderen dat mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren zo lang mogelijk in een door hen gewenste leefomgeving kunnen blijven, waarbij de individuele levensstijl het centrale gegeven is en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

b) Het ontwikkelen en in stand houden van een kenniscentrum Palliatieve Zorg, waar integratie van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs plaats vindt door middel van:

  • het vergroten van de mogelijkheden voor verpleegkundigen en artsen om zich te bekwamen in palliatieve zorg;
  • het versterken van de onderzoekslijn op het gebied van de palliatieve zorg;
  • consultatieve ondersteuning aan collega’s in de eerste en tweede lijn van de gezondheidszorg, binnen en buiten het UMC-Utrecht en deskundigheidsbevordering, speciaal waar het complexe palliatieve zorgvragen betreft;
  • en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

01 Strategisch Beleidsplan Demeter 2016-2020.pdf

02 Jaarplan 2018.pdf

Werven van inkomsten

De stichting ontvangt middelen vanuit de volgende bronnen:

  • Vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW)
  • Subsidie van het ministerie van VWS
  • Eigen bijdragen patiënten voor het verblijf
  • Giften

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

03 Jaarbericht 2017.pdf

Pin It on Pinterest

Share This