Selecteer een pagina

ANBI

Stichting vrienden van Academisch Hospice Demeter staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In het kader van de regelgeving rondom de ANBI-status is een verantwoording opgesteld die hieronder is weergegeven.

Stichting vrienden van Academisch Hospice Demeter
Weltevreden 3
3731 AL De Bilt

T 030-2211355
F 030-2202596
E contact@hospicedemeter.nl

RSIN 813926658
IBAN NL24 TRIO 0390 5135 55
BIC TRIONL2U
KVK 30199483

Doelstelling

Stichting Vrienden van Academisch Hospice Demeter heeft ten doel het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin van het woord aan Stichting Academisch Hospice Demeter.

Hoofdlijnen van het beleid

Stichting Vrienden tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het verrichten van sponsoractiviteiten
  • het verzorgen van publicaties
  • het organiseren van bijeenkomsten
  • het werven en ter beschikking stellen van goederen dan wel het ter beschikking stellen van gelden daarvoor
  • alle overige wettige middelen die het bestuur voor het bereiken van de doelstelling dienst acht, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bijeengebrachte gelden zullen geheel of nagenoeg geheel ten goede worden gebracht aan Stichting Academisch Hospice Demeter.

De activiteiten van stichting Vrienden worden zoveel mogelijk vooraf afgestemd met het bestuur van Stichting Academisch Hospice Demeter. Daartoe hebben het bestuur van stichting Vrienden en het bestuur van Stichting Academisch Hospice Demeter ten minste éénmaal per jaar overleg.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Vrienden bestaat uit onderstaand genoemde, onbezoldigde leden:

Voorzitter                                                            dhr. mr. A. Tchernoff
Secretaris                                                            mw. prof. dr. S.C.C.M. Teunissen
Penningmeester                                                dhr. drs. R.M. Engbers
Portefeuillehouder Fondsenwerving             mw. mr. C. Claessen

Werven van inkomsten

De stichting ontvangt middelen vanuit de volgende bronnen:

  • donateurs (Vrienden)
  • schenkingen
  • erfstellingen en legaten
  • collecten
  • opbrengsten verkregen door sponsoractiviteiten

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.
Er zijn geen personeelsleden in loondienst.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

hospicedemeter.nl/berichten/

Financiële verantwoording

Jaarstukken St Vrienden 2018 .pdf

Pin It on Pinterest

Share This