Verwijzers

Aanmelden patiënten

Via de knop ‘Aanmelden patiënt’ kunt u een patiënt aanmelden. Zodra wij de aanmelding hebben ontvangen nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

LET OP: als er spake is van een gewenste opname binnen 72 uur, neem dan eerst telefonisch contact met ons op: 030 – 2211355.

Zorgaanbod, aanmelding en opnameplanning

Deskundigheid

Academisch Hospice Demeter beschikt over een team van gespecialiseerde zorgprofessionals, waardoor een een hoge mate van deskundigheid en vaardigheden aanwezig is. Bij de opnameplanning geven wij daarom voorrang aan patiënten die daadwerkelijk zorg behoeven die in hospice Demeter beschikbaar is en elders niet (voldoende).

Wij verstaan daaronder de zorg voor een patiënt die voldoet aan één of meerdere van onderstaande criteria:

 • De patiënt heeft last van drie of meer ongecontroleerde symptomen.
 • Er zijn professionele interventies (B en C*) nodig waarvoor domeinspecifieke kennis vereist is.
 • Er is behoefte aan ondersteuning door drie of meer disciplines.
 • Het aantal zorgmomenten in de huidige situatie buiten die mantelzorgers bieden, is drie of meer.
 • Co-morbiditeit kan medebepalend zijn.

Pas in de tweede plaats nemen wij patiënten op waarbij spraken is van:

 • Een zorgtekort in de huidige situatie van de patiënt.
 • Een tekort aan aanwezigheid van en ondersteuning door anderen (naasten of vrijwilligers) bij de patiënt.
 • Enkel A* interventies.

* A, B en C interventies:

 • A interventies (aandacht): generieke interventies, die door zowel professionals als vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd.
 • B interventies (begeleiding): behorend bij de competentie van ervaren niveau 4 en 5 verpleegkundigen, artsen en overige professionals betrokken bij de patiënt.
 • C interventies (crisis:) hierbij is een competentieniveau vereist passend bij verpleegkundigen met specialisatie en/of ruime ervaring in een beschreven aandachtsgebied die daarnaast ook tijdig kunnen inschatten wanneer doorverwijzing noodzaak is of meerwaarde heeft.
Respijtzorg

Onder respijtzorg verstaat hospice Demeter:

 • Een tijdelijke opname van een patiënt voor symptoomanalyse.
 • Een tijdelijk opname ter ontlasting van de mantelzorger(s).

Bij respijtzorg zijn er duidelijke doelstellingen en evaluatiemomenten, die worden vastgesteld door de dagcoördinator, verpleegkundige en medisch team vóór opname, op opnamedag of uiterlijk tijdens het eerste IDO na opname.

Opnamecriteria en contra-indicaties

Opnamecriteria

 • De patiënt heeft een prognose van minder dan drie maanden.
  • Om hierover duidelijkheid te krijgen wordt door de dagcoördinator contact gezocht met de huisarts of de behandelend specialist van de betreffende patiënt.
  • Indien er onzekerheid blijft bestaan neemt één van de artsen van het medisch team van Demeter contact op met de huisarts of de behandelend specialist van de patiënt.
  • Zo nodig worden verslagen van onderzoeken en labuitslagen opgevraagd.
  • In sommige gevallen wordt de patiënt thuis of in het ziekenhuis bezocht door verpleegkundig consulent hospicezorg.
 • De patiënt heeft passende indicatie voor zorg in hospice Demeter of het wordt waarschijnlijk geacht dat die indicatie zal worden afgegeven. Er is afgesproken wie zorgt draagt voor deze indicatie.

Contra-indicaties

 • De patiënt heeft een prognose langer dan 3 maanden. Uitzondering hierop kunnen patiënten zijn die voor respijtopname zijn aangemeld of die vanuit een crisissituatie worden opgenomen.
 • De prognose is niet helder door gebrek aan diagnostiek. De dagcoördinator kan in overleg met de directeur besluiten de patiënt toch op te nemen om de situatie na enkele weken beter te kunnen beoordelen. Een eventuele uitplaatsing wordt dan wel als reële mogelijkheid besproken vóór opname.
 • De patiënt heeft gedragsproblemen:
  • waarbij verwacht mag worden dat andere patiënten of naasten er hinder van ondervinden en/of
  • waarbij de veiligheid van medewerkers, medepatiënten of naasten in het geding is.
 • De situatie van de patiënt vereist een besloten omgeving.
 • De situatie van de patiënt vereist 24 uur/dag specifieke expertise die door hospice Demeter niet 24 uur/dag gewaarborgd worden.
Indicatie voor zorg in hospice Demeter

Voor een opname in hospice Demeter heeft de patiënt een passende indicatie nodig. Deze indicatie kan worden gesteld als iemand o.a. een levensverwachting heeft van minder dan drie maanden en palliatief terminale zorg behoeft. De indicatie is vervolgens onbeperkt geldig.

Palliatief terminale zorg is op verschillende plaatsen mogelijk. De organisatie en vergoeding wordt sinds 1 januari 2015 anders geregeld door voorheen. Welke instantie verantwoordelijk is geworden, hangt af van waar de patiënt de zorg zal ontvangen. Wanneer de patiënt de zorg thuis of in een hospice ontvangt, dan is de zorgverzekeraar verantwoordelijk. De indicatie zal in dat geval gesteld worden door een daarvoor opgeleide wijkverpleegkundige. Dit kan een wijkverpleegkundige zijn van de thuiszorgorganisatie die al zorg verleent aan de patiënt. Het is ook mogelijk dat de indicatie via hospice Demeter wordt gesteld.
Na aanmelding zal de dagcoördinator contact met u of de patiënt/naasten opnemen en bespreken wat er nodig is. Wanneer u dit wenst, zal zij bovenstaande coördineren.

Tijdens het stellen van de indicatie wordt een zorgplan opgesteld dat de basis vormt voor de zorgverlening aan de patient. De patiënt dient dit zorgplan te ondertekenen. Gedurende de opname zal het zorgplan, in overleg met de patient en/of diens naasten steeds aangepast worden op basis van veranderingen in de situatie.

Evaluatie

Twee weken na opname wordt in het Inter Disciplinair Overleg (IDO) de situatie van de patiënt geëvalueerd.

Er wordt dan tevens besproken of de patiënt (nog steeds) voldoet aan de opnamecriteria èn of hospice Demeter de patiënt de voor hem noodzakelijke zorg kan bieden. De verpleegkundige koppelt de uitkomsten hiervan terug aan de patiënt en/of de naasten.

In sommige gevallen blijkt tijdens deze evaluatie of gedurende de opname dat een overplaatsing of ontslag van de patiënt overwogen moet worden. Overplaatsingscriteria zijn:

 • De prognose wordt bijgesteld naar meer dan 3 maanden én de benodigde zorg kan ook elders verleend worden. Bijvoorbeeld thuis of in een verzorgings- of verpleeghuis.
 • De benodigde zorg kan elders beter verleend worden, bijvoorbeeld in geval van revalidatie.
 • Ontoelaatbaar gedrag van de patiënt waardoor goede zorgverlening in het geding komt of de veiligheid van medewerkers, medepatiënten of naasten in het geding is.

Wanneer het multidisciplinair team een overplaatsing overweegt, zullen hierover altijd meerdere gesprekken worden gevoerd met de patiënt en naasten om zo gezamenlijk te komen tot een goed besluit over de beste plek waar de patiënt de benodigde zorg kan krijgen.

    

Aanmelding

Voor vragen ten aanzien van aanmelding en opname kunt u telefonisch contact opnemen met de dagcoördinator, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 11.00-16.00 uur.

Omdat de situatie van patiënten in de palliatief terminale fase frequent en snel kan veranderen, is het bij een volledige bedbezetting onmogelijk om te zeggen hoe snel er een plek beschikbaar zal zijn.

Wanneer er al een beschikbare plek is, dan is het meestal mogelijk om iemand binnen 6-48 uur op te nemen. 

We blijven graag op de hoogte van veranderingen in de situatie van de aangemelde patiënten. Voor de besluitvorming ten aanzien van de opnameplanning hebben wij in ieder geval informatie nodig over:

• De prognose en de factoren waarop deze prognose gebaseerd is.

• De symptomen op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel gebied.

Hoe vollediger de informatie is waarover wij beschikken, hoe beter wij een besluit kunnen nemen over de opnameplanning.

Opnameplanning

Hospice Demeter hanteert twee aanmeldingenlijsten: één voor patiënten die graag zo snel mogelijk opgenomen willen worden (urgent) en één voor patiënten die mogelijk in de toekomst opgenomen willen worden (niet urgent).

Wanneer Hospice Demeter de mogelijkheid heeft iemand op te nemen, dan bepaalt de zorgcoördinator, op basis van de op dat moment beschikbare informatie, aan welke patiënt de plek het eerst wordt aangeboden. Zij baseert zich daarbij op complexiteit en stabiliteit van de situatie van de patiënt en van waar de patiënt op dat moment verblijft.
Zo gaat bijvoorbeeld iemand met meerdere ernstige symptomen vanuit huis voor een stabiele patiënt uit het ziekenhuis. Uiteraard gaat dit alleen op als er een keuze gemaakt dient te worden.

Wanneer de zorgcoördinator besluit dat een patiënt (op dit moment)  niet in aanmerking komt voor opname, dan neemt zij contact op met de patiënt of de verwijzer om dit besluit toe te lichten.

Wanneer de patiënt daadwerkelijk opgenomen kan worden, worden de patiënt en/of de verwijzer hierover telefonisch geïnformeerd door de zorgcoördinator. Datum en tijd worden in overleg met de patiënt en/of diens naasten en verwijzer afgesproken.

Spoedopname

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een patiënt, telefonisch, aan te melden voor een spoedopname in hospice Demeter. Onder een spoedopname verstaat hospice Demeter een tijdelijke opname binnen 6-48 uur van een patiënt die last heeft van één of meer ongecontroleerde symptomen, waarbij professionele interventies nodig zijn en domeinspecifieke kennis vereist is (B en C interventies), maar waarvoor de patiënt niet naar het ziekenhuis wil.

Voorwaarden voor een spoedopname:

 • Een spoedopname kan uitsluitend door de huisarts worden aangemeld.
  • Wanneer de patiënt wordt aangemeld door een andere huisarts dan zijn eigen huisarts (zoals bijvoorbeeld via de huisartsenpost), dan laat de verpleegkundige de dienstdoende arts contact opnemen met de verwijzende huisarts om de situatie samen door te spreken en tot een besluit te komen.
  • Er moet een medische overdracht zijn, basisgegevens moeten juist en volledig zijn.
 • De patiënt kan binnen 12 uur in hospice Demeter gezien worden door de eigen huisarts of een arts van het medisch team of het Demeter dienstenteam.
 • Er zijn voldoende medewerkers aanwezig om de komende dagen/avonden/nachten de benodigde zorg te bieden.
 • Er is een kamer vrij.

Als aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, is een spoedopname niet mogelijk.

 

Overdracht en medicatie

Om de patiënt op de opnamedag niet onnodig te hoeven belasten, ontvangen wij de volgende zaken graag 24 uur vóór opname per fax: 030-2202596

Vanuit de thuissituatie:

 • Een medische overdracht
 • Een kopie van de laatste brief van de behandelend specialist
 • Een actueel medicatieoverzicht
 • Een verpleegkundige overdracht van de thuiszorg
 • Een overdracht van andere op dat moment betrokken zorgverleners

Vanuit ziekenhuis of zorginstelling:

 • Een medische overdracht
 • Een verpleegkundige overdracht
 • Een overdracht van andere op dat moment betrokken zorgverleners
 • Een actueel medicatieoverzicht
 • Recepten
 • Medicatie voor 24 uur graag meegeven aan de patiënt  (bij opname in het weekend medicatie t/m maandag)

 

Zorgmaterialen en medische apparatuur

Academisch Hospice Demeter is een zelfstandig hospice waar thuiszorg verplaatste zorg wordt verleend. Dit betekent dat wij niet beschikken over medische apparatuur en slechts een beperkte voorraad zorgmaterialen in huis hebben. Benodigde zorgmaterialen en medische apparatuur moeten daarom vóór opname besteld en geleverd worden op naam van de patiënt, alsof het een thuissituatie betreft. De materialen kunnen dan bezorgd worden bij Academisch Hospice Demeter, Weltevreden 3, 3731 AL, De Bilt.

Voor het leveren van zorgmaterialen (incontinentiemateriaal, wondverbandmiddelen, etc.) heeft de firma Bosman >> onze voorkeur. In plaats van bestellen en laten bezorgen mag er ook voor minimaal 48 uur zorgmaterialen worden meegegeven aan de patiënt. In dat geval dient er wel een overzicht van alle benodigde materialen (met merknaam) meegeven te worden.

Voor het leveren van medische apparatuur (sondevoedingspompen, infuuspompen) heeft de firma Mediq Tefa >> onze voorkeur. Of dit mogelijk is, hangt voornamelijk af van de zorgverzekeraar van de patiënt. Tevens dient een overzicht van alle benodigde materialen meegegeven te worden (spuitjes, lijnen, koppelstukjes, desinfectans, etc. met merknaam).

Ook zuurstof moet worden geleverd, zoals in een thuissituatie. De zorgverzekeraar geeft aan wie de zuurstof voor de betreffende patiënt mag leveren. De zuurstof moet geleverd zijn vóór de patiënt arriveert, dus bij voorkeur een dag van tevoren. Wanneer het pas op de dag van opname geleverd kan worden, moet met de overplaatsing van de patiënt worden gewacht tot de verpleegkundige van hospice Demeter telefonisch heeft bevestigd dat de zuurstof aanwezig is.

Cirkelteam

Het Cirkelteam De Biltse Kernen is een samenwerkingsverband van huisartsen uit De Bilt/Bilthoven (MediBilt), thuiszorgorganisatie Sante Partners, Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ) De Biltse Kernen en academisch hospice Demeter. Het Cirkelteam werkt samen om de zorg voor mensen in de palliatieve levensfase die thuis verblijven optimaal te ondersteunen. Alle betrokkenen doen dat vanuit de eigen generalistische en specialistische competenties en mogelijkheden.

Hospice Demeter verzorgt voor alle mensen die zorg vanuit het Cirkelteam ontvangen de bereikbaarheid buiten de kantoortijden via 030 – 22 11 355. Dit vormt een aanvulling op de medische zorg vanuit de huisartsenpost (HAP).

Iedere 2 weken komt het team samen in hospice Demeter voor een multidisciplinaire patiëntenbespreking. Uitgangspunt hierbij is het gebruik van ‘zorgregister palliatieve fase’ en de methodiek palliatief redeneren.

Het voorzitterschap van het Cirkelteam wordt duaal ingevuld door huisarts/medisch directeur Toosje Valkenburg en door verpleegkundig specialist hospicezorg Gon Uyttewaal.

Voor informatie: info@hospicedemeter.nl

Pin It on Pinterest

Share This