Verwijzers

Aanmelden patiënten

Via de knop ‘Aanmelden patiënt’ kunt u een patiënt aanmelden. Zodra wij de aanmelding hebben ontvangen nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

LET OP: als er spake is van een gewenste opname binnen 72 uur, neem dan eerst telefonisch contact met ons op: 030 – 2211355.

Zorgaanbod, aanmelding en opnameplanning

Complexiteit

Academisch Hospice Demeter beschikt over een team van gespecialiseerde zorgprofessionals, waardoor een een hoge mate van deskundigheid en vaardigheden aanwezig is. Bij de opnameplanning geven wij daarom voorrang aan patiënten die complexe zorg behoeven die in elders onvoldoende aanwezig is.

Wij verstaan daaronder de zorg voor een patiënt die voldoet aan één of meerdere van onderstaande criteria:

 • De patiënt heeft last van drie of meer ongecontroleerde symptomen.
 • Er zijn professionele interventies (B en C*) nodig waarvoor domeinspecifieke kennis vereist is.
 • Er is behoefte aan ondersteuning door drie of meer disciplines.

Pas in de tweede plaats nemen wij patiënten op waarbij spraken is van:

 • Enkel A* interventies.

* A, B en C interventies:

 • A interventies (aandacht): generieke interventies, die door zowel professionals als vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd.
 • B interventies (begeleiding): behorend bij de competentie van ervaren niveau 4 en 5 verpleegkundigen, artsen en overige professionals betrokken bij de patiënt.
 • C interventies (crisis:) hierbij is een competentieniveau vereist passend bij verpleegkundigen met specialisatie en/of ruime ervaring in een beschreven aandachtsgebied die daarnaast ook tijdig kunnen inschatten wanneer doorverwijzing noodzaak is of meerwaarde heeft.
Observatieopname

Onder een observatieopname verstaat hospice Demeter:

 • Een tijdelijke opname van een patiënt voor symptoomanalyse.
 • Een tijdelijk opname ter ontlasting van de mantelzorger(s).

Bij een observatieopname zijn er duidelijke doelstellingen en evaluatiemomenten noodzakelijk evenals een afgebakende tijdsduur van de opname.

Opnamecriteria

Opnamecriteria

 • De patiënt heeft een levensverwachting korter dan drie maanden.
 • De patiënt heeft een zorgbehoefte die passend is bij de doelstellingen van hospice Demeter.

Buiten de criteria vallen situaties waarin:

 • De patiënt een levensverwachting heeft van meer dan drie maanden of de levensverwachting is zeer onduidelijk. Uitzondering hierop kunnen patiënten zijn die voor respijtopname zijn aangemeld of die vanuit een crisissituatie worden opgenomen.
 • De patiënt gedragsproblemen heeft
  • waarbij verwacht mag worden dat andere patiënten of naasten er hinder van ondervinden en/of
  • waarbij de veiligheid van medewerkers, medepatiënten of naasten in het geding is.
 • De situatie van de patiënt een gesloten omgeving vereist.
Evaluatie

Twee weken na opname wordt in het Interdisciplinair Overleg (IDO) de situatie van de patiënt geëvalueerd.

Er wordt dan tevens besproken of de patiënt (nog steeds) voldoet aan de opnamecriteria èn of hospice Demeter de patiënt de voor hem noodzakelijke zorg kan bieden. De verpleegkundige koppelt de uitkomsten hiervan terug aan de patiënt en/of de naasten.

In sommige gevallen blijkt tijdens deze evaluatie of gedurende de opname dat een overplaatsing of ontslag van de patiënt overwogen moet worden. Overplaatsingscriteria zijn:

 • De prognose wordt bijgesteld naar meer dan 3 maanden én de benodigde zorg kan ook elders verleend worden. Bijvoorbeeld thuis of in een verzorgings- of verpleeghuis.
 • De benodigde zorg kan elders beter verleend worden, bijvoorbeeld in geval van revalidatie.

Wanneer het multidisciplinair team een overplaatsing overweegt, zullen hierover altijd meerdere gesprekken worden gevoerd met de patiënt en naasten om zo gezamenlijk te komen tot een goed besluit over de beste plek waar de patiënt de benodigde zorg kan krijgen.

    

Aanmelding

Voor vragen over aanmelding en opname kunt u telefonisch contact opnemen met de zorgcoördinator, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00-16.00 uur.

Wanneer er een beschikbare plek is, dan is het meestal mogelijk om iemand binnen 6-48 uur op te nemen.

Voor de besluitvorming ten aanzien van de opnameplanning hebben wij in ieder geval informatie nodig over:

• De prognose en de factoren waarop deze prognose gebaseerd is.

• De symptomen op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel gebied.

Hoe vollediger de informatie is waarover wij beschikken, hoe beter wij een besluit kunnen nemen over de opnameplanning.

We blijven graag op de hoogte van veranderingen in de situatie van de aangemelde patiënten.

Spoedopname

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een patiënt, telefonisch, aan te melden voor een spoedopname in hospice Demeter. Onder een spoedopname verstaat hospice Demeter een tijdelijke opname binnen 6-48 uur van een patiënt die last heeft van één of meer ongecontroleerde symptomen, waarbij professionele interventies nodig zijn en domeinspecifieke kennis vereist is (B en C interventies), maar waarvoor de patiënt niet naar het ziekenhuis wil.

Voorwaarden voor een spoedopname:

 • Een spoedopname kan uitsluitend door de huisarts worden aangemeld.
  • Wanneer de patiënt wordt aangemeld door een andere huisarts dan zijn eigen huisarts (zoals bijvoorbeeld via de huisartsenpost), dan laat de verpleegkundige de dienstdoende arts contact opnemen met de verwijzende huisarts om de situatie samen door te spreken en tot een besluit te komen.
  • Er moet een medische overdracht zijn, basisgegevens moeten juist en volledig zijn.
 • De patiënt kan binnen 12 uur in hospice Demeter gezien worden door de eigen huisarts of een arts van het medisch team of het Demeter dienstenteam.
 • Er zijn voldoende medewerkers aanwezig om de komende dagen/avonden/nachten de benodigde zorg te bieden.
 • Er is een kamer vrij.

Als aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, is een spoedopname niet mogelijk.

 

Cirkelteam

Het Cirkelteam De Biltse Kernen is een samenwerkingsverband van huisartsen uit De Bilt/Bilthoven (MediBilt), thuiszorgorganisatie Sante Partners, Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ) De Biltse Kernen en academisch hospice Demeter. Het Cirkelteam werkt samen om de zorg voor mensen in de palliatieve levensfase die thuis verblijven optimaal te ondersteunen. Alle betrokkenen doen dat vanuit de eigen generalistische en specialistische competenties en mogelijkheden.

Hospice Demeter verzorgt voor alle mensen die zorg vanuit het Cirkelteam ontvangen de bereikbaarheid buiten de kantoortijden via 030 – 22 11 355. Dit vormt een aanvulling op de medische zorg vanuit de huisartsenpost (HAP).

Iedere 2 weken komt het team samen in hospice Demeter voor een multidisciplinaire patiëntenbespreking. Uitgangspunt hierbij is het gebruik van ‘zorgregister palliatieve fase’ en de methodiek palliatief redeneren.

Het voorzitterschap van het Cirkelteam wordt duaal ingevuld door huisarts Toosje Valkenburg en door verpleegkundig specialist hospicezorg Gon Uyttewaal.

Voor informatie: info@hospicedemeter.nl

Pin It on Pinterest

Share This