Selecteer een pagina

Recent is in het International Journal of Palliative Nursing het artikel “Assessment of anxiety in advanced cancer patients: a mixed method study” van Danielle Zweers in samenwerking met Hanneke Veldhuisen, student verplegingswetenschap, gepubliceerd.

Op 3 verschillende locaties, te weten een academisch ziekenhuis, perifeer ziekenhuis en een hospice,   zijn 154 dossiers geanalyseerd en is bekeken of in de rapportages angst wordt beschreven en of bij het vaststellen van angst meetinstrumenten zijn gebruikt. 12 verpleegkundigen zijn geïnterviewd om inzicht te krijgen waarom zij wel of juist geen meetinstrumenten gebruiken voor het ‘meten’ van angst.

Het blijkt dat bij gebruik van meetinstrumenten om angst te meten angst vaker wordt gerapporteerd. Met dit type retrospectief onderzoek is niet vast te stellen of het een het gevolg is van het ander, maar het zou wel een mogelijke verklaring kunnen zijn.

Uit de interviews werd duidelijk dat verpleegkundigen die meetinstrumenten gebruiken meerwaarde ervaren: zij krijgen beter zicht op de  symptoomlast van de patiënt, zij gaan gemakkelijker het gesprek aan over angst, en zij merken dat ook de communicatie met andere disciplines verbetert. Wel kan er sprake zijn van patiënt- en omgevingsgerelateerde factoren waardoor meetinstrumenten niet worden gebruikt bijvoorbeeld bij te zieke patiënten. Kennistekort bleek een van de voornaamste redenen om geen meetinstrumenten te gebruiken.

Gebruik van meetinstrumenten kan in positieve zin bijdragen aan het eerder en beter signaleren van angst. Hiermee krijgt de patiënt tijdig de support die hij of zij nodig heeft. Om dit gebruik te stimuleren en in de praktijk te ondersteunen is educatie en verpleegkundig leiderschap nodig.

Mocht u het volledige artikel willen lezen, mailt u dan naar d.zweers@umcutrecht.nl

Pin It on Pinterest

Share This