Selecteer een pagina

Op 3 oktober is het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg officieel gelanceerd. Het is een belangrijke fase naar kwalitatief goede palliatieve zorg voor iedere inwoner van Nederland, ongeacht de plek waar deze gegeven wordt. Met het kader wordt ingespeeld op de doelstelling van het ministerie van VWS: iedere inwoner van Nederland moet vanaf 2020 verzekerd zijn van goede palliatieve zorg op de juiste plaats.

In het kwaliteitskader is de kwaliteit van palliatieve zorg beschreven. Dit is expres richtinggevend gedaan. Het legt ook de basis voor de invulling en voor de coördinatie tussen de bij ieder zorgdomein betrokken beroepsgroepen. Ook staan er verwijzingen in naar relevante richtlijnen en meetinstrumenten en is er een begrippenkader aan toegevoegd. Dit is bedoeld om de in palliatieve zorg gebruikte termen een eenduidige lading te geven.

Nu het kwaliteitskader palliatieve zorg gelanceerd is, start de implementatiefase. Het is mede daarom aan KNMG aangeboden. Want het is de bedoeling dat de artsenfederatie het met alle relevante partijen verder gaat brengen. Naast het kwaliteitskader is ook een Handreiking financiering palliatieve zorg 2018 uitgebracht. Hierin zijn de huidige mogelijkheden tot financiering van palliatieve zorg in iedere zorgsetting weergegeven. Op dit moment wordt met relevante partijen over een structuur daarbij gesproken.

Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg is onder andere te vinden op Pallialine.

Pin It on Pinterest

Share This