Patiënten

logo-demeterRespectvol, deskundig, vernieuwend en huiselijk

Respectvol, deskundig, vernieuwend en huiselijk zijn de uitgangspunten voor al ons handelen. Academisch hospice Demeter is een hospice waar ruimte is voor het leven, waar toegewijde zorg geboden wordt in een huiselijke omgeving en waar tevens de adequate deskundigheid en vaardigheid aanwezig is om het lijden in de laatste levensfase zoveel mogelijk te beperken.

Een opname in hospice Demeter

Een opname in hospice Demeter

Hospice Demeter is een kleine zorgomgeving voor mensen met een ongeneeslijke ziekte. Wij zijn een hospice waar mensen leven, waar mensen (weer) genieten, waar mensen verdrietig zijn, waar mensen stil zijn, waar mensen meeleven en waar mensen sterven. We zijn een hospice waar ruimte is voor heel veel dat bij het leven hoort en waar dus ruimte is voor u met uw eigenheid.

Wij zijn ook een huis waar mensen werken. De mensen die in hospice Demeter werken doen dat met hoofd, hart en ziel en met vaardige handen om u en uw naasten de best mogelijke zorg, behandeling, begeleiding en ondersteuning te geven. Het Demeter team bestaat uit een combinatie van professionals en vaste medewerkers, aangevuld met een groot team van vrijwilligers.
Het team van zorgspecialisten is 24 per dag beschikbaar, waardoor alle zorg mogelijk is. U kunt rekenen op aandacht voor al uw wensen, vragen en problemen. Dat betekent dat we u ondersteunen in uw lichamelijke, emotionele, sociale en geestelijke behoeften. Het doel van die zorg voor u als ‘hele mens’ is u te ondersteunen in deze periode van uw leven. Uw wensen over de kwaliteit van leven die u nastreeft zijn leidend.

Hospice Demeter is een ‘Keurmerk Hospice’. Dit betekent dat een onafhankelijk kwaliteitsinstituut iedere 3 jaar vaststelt of wij voldoen aan de kwaliteitsnormen die zijn opgesteld door de Associatie Hospicezorg Nederland.
U kunt zowel voor algemene palliatieve zorg, als voor specialistische of expert zorg bij ons terecht.

Een opname in hospice Demeter
U wordt opgenomen op basis van uw eigen keuze of op advies van uw huisarts of specialist. Die keuze wordt vaak heel bewust gemaakt, maar is misschien ook door de omstandigheden ontstaan. Daardoor kan het onzeker zijn of u een korte of misschien wat langere tijd in hospice Demeter zal verblijven. De duur van uw verblijf wordt voor het grootste deel bepaald door het verloop van uw ziekte en de problemen die u ervaart, maar natuurlijk ook door uw eigen wensen en de visie van het team.
Wij hebben daarom een werkwijze waarbij we vanaf het moment van aanmelding tot en met de eerste dagen van uw verblijf, rustig samen met u, in kaart brengen welke zorg u precies nodig heeft. Op basis daarvan maken we een individueel zorgplan. Dat zorgplan is de basis voor de zorg die u ontvangt en voor de evaluatie van de zorg na twee weken. We bespreken dan samen met u en uw naasten of hospice Demeter de beste plaats van zorg voor u is.

Waarom deze manier van werken?
Hospice Demeter is het enige hospice in de gemeente De Bilt en maakt deel uit van een samenwerkingsverband in de ‘lokale keten palliatieve zorg’. In die keten werken huisartsen, thuiszorg, apotheek, praktijken voor fysiotherapie, psychosociale begeleiding en vrijwilligers samen. Het doel van die samenwerking is de beste zorg te geven aan iedereen die palliatieve zorg nodig heeft, dus ook aan u. Mogelijk lijkt hospice Demeter op dit moment de beste plek voor u om zorg te ontvangen, terwijl u daar over twee weken misschien anders tegenaan kijkt. Of is het andersom en zou u nu liever naar huis gaan, terwijl u over twee weken graag in het hospice wil blijven. De samenwerking in de omgeving geeft de mogelijkheid keuzes die gemaakt zijn later bij te stellen en de kwaliteit van zorg te behouden.

Opnameprocedure
Wanneer u graag opgenomen wilt worden, kunt u zich direct via deze website aanmelden. U kunt zich ook aanmelden als u nu nog niet opgenomen wilt worden, maar in de toekomst misschien wel. Ook aanmelden voor een opname voor een korte periode is mogelijk, bijvoorbeeld om uw mantelzorgers even wat rust te geven of om een hinderlijk symptoom goed te behandelen. U gaat dan na 2 à 3 weken weer naar huis. We noemen dat een respijtopname.

Wanneer u zich aanmeldt voor opname in hospice Demeter, wordt er allereerst geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw situatie:

 • Wat is uw ziektebeeld en uw levensverwachting?
 • Hoe gaat het op dit moment en welke problemen zijn er?
 • Waar verblijft u op dit moment; thuis, in het ziekenhuis of in een andere zorginstelling?
 • Bent u zich aan het oriënteren of wilt u binnenkort al opgenomen worden?
 • Waar woont u en waar wonen uw familieleden?
 • Hoe gaat het met uw mantelzorgers?

Met deze informatie kunnen wij een inschatting maken van de zorg die u nodig heeft.
Daarnaast gelden de volgende voorwaarden voor opname:

 • U heeft een levensverwachting van minder dan 3 maanden. Om hierover duidelijkheid te krijgen wordt contact opgenomen met uw behandelend arts.
 • Wij hebben een duidelijk beeld over uw situatie en wij vinden een opname in Demeter passend.
 • U heeft een indicatie voor hospicezorg. Indien nodig kunnen wij die voor u aanvragen.

Soms is een opname in hospice Demeter niet mogelijk, bijvoorbeeld wanneer:

 • Uw levensverwachting langer is dan 3 maanden of uw levensverwachting onduidelijk is. 
 • Uw situatie vraagt om een heel specifieke deskundigheid die door hospice Demeter niet 24 uur per dag gewaarborgd kan worden. 
 • Uw situatie een opname in een ander soort zorginstelling vereist.

Wanneer wij besluiten u niet op te nemen, zullen wij altijd uitleggen waarom en zullen we u alternatieven voorleggen. Wanneer de hierboven genoemde situaties tijdens de opname ontstaan, zullen wij met u in gesprek gaan om samen met u en uw naasten een meer geschikte plek voor u te vinden.

Wanneer meerdere patiënten zich tegelijk hebben aangemeld voor opname, moet hospice Demeter beslissen wie zij als eerste een opname aanbiedt. Wij wegen dan de volgende zaken in genoemde volgorde:

 1. Betreft het crisisopvang van een patiënt die thuis verblijft en waarvan de situatie snel veranderd is, waardoor er plots meer zorg en/of symptoombestrijding nodig is, die thuis (nog) niet geleverd kan worden.
 2. Betreft het een opname voor multidiscipilinaire symptoomanalyse, waarbij het noodzakelijk is dat er 24 uur per dag gespecialiseerde verpleegkundigen aanwezig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de aanwezigheid van een ernstig symptoom of een combinatie van meerdere symptomen, die de de kwaliteit van leven belemmeren.
 3. Betreft het een patiënt die al bij hospice Demeter bekend is via het Cirkelteam of de Verpleegkundig Consulent Hospicezorg.

Wanneer u wacht op een opname in hospice Demeter, mag u altijd contact opnemen met de zorgcoördinator om een vraag te stellen of een verandering in uw situatie door te geven.  Andersom neemt de zorgcoördinator soms contact op met u om te horen hoe het met u gaat. Dit contact kan er ook zijn met uw contactpersonen en/of uw verwijzer/behandelend arts.

U thuis voelen in hospice Demeter

Huiselijkheid
U bent in hospice Demeter gekomen op basis van uw eigen keuze of op advies van uw huisarts of specialist. Die keuze is misschien heel bewust gemaakt, maar kan ook door de omstandigheden zijn ontstaan. In ieder geval zullen wij er alles aan doen om u hier zoveel mogelijk thuis te laten voelen.
Wat “thuis voelen” betekent, is voor ieder mens uniek. Uw wensen over de kwaliteit van leven die u nastreeft zijn leidend. We houden daarom rekening met uw leefpatroon en dagritme, uw leefsfeer en privacy, uw voorkeuren ten aanzien van eten en drinken.
U kunt zelf bepalen hoe u uw kamer inricht en waar en wanneer u bezoek wilt ontvangen.

Respectvolle omgang
Hospice Demeter heeft respectvol als één van haar kernwaarden gekozen. Dit houdt onder meer in dat we ons aan elkaar voorstellen en afstemmen hoe we elkaar aanspreken. En ook dat we in ons voorkomen rekening houden met verschillende gebruiken en gewoontes en behoeften. Een aantal voorbeelden:

 • Van medewerkers en bezoekers verwachten we dat zij geluidshinder, met name op de gangen, zoveel mogelijk beperken. Mobiel bellen gebeurt bij voorkeur op de kamer van de patiënt, in de familiekamer of buiten.
 • De huiskamer blijft zoveel mogelijk beschikbaar voor iedereen die elkaar hier wil ontmoeten, koffie of thee wil drinken, een maaltijd wil nuttigen, muziek wil luisteren of van het uitzicht op de tuin wil genieten. De verschillende zithoeken bieden ruimte aan meerdere families en medewerkers.
 • Op de sidetable in de hal bij de hoofdingang staat altijd een kaars in een windlicht. We branden deze kaars alleen wanneer één van onze patiënten overleden is. Een brandende kaars maakt iedereen in huis bewust van het feit dat er naasten aanwezig kunnen zijn die afscheid moeten nemen van hun dierbare.

Levensbeschouwelijke identiteit
Hospice Demeter heeft geen eigen geloofsidentiteit die richting geeft aan de zorg.
De levensbeschouwelijke identiteit van hospice Demeter is gebaseerd op respect voor de levens
beschouwing van iedere individuele mens.
U mag daarom verwachten dat u bij alle zorgverleners terecht kunt met al uw spirituele en existentiële vragen en twijfels. Afhankelijk van de aard en de vertrouwelijkheid van uw vraag krijgt u dan zoveel mogelijk ondersteuning op maat aangeboden.

Overweegt u een opname in ons hospice, dan kunt u zich online aanmelden.

Heeft u vragen die niet beantwoord worden, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. 

Zorg in hospice Demeter

De zorgverlening

Uw wensen zijn leidend
Uw behoeften en wensen zijn leidend in de zorg die u ontvangt. Samen met u bespreken we wat u belangrijk vindt en van wie u de zorg en ondersteuning het liefst wilt ontvangen. Uw naasten en onze vrijwilligers en professionele zorgverleners werken hierin vanzelfsprekend samen.

Ook bij het behandelen van symptomen van uw ziekte, zoals bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid en angst, bepaalt u de prioriteiten. Bij de behandeling van symptomen gebruiken wij de landelijke richtlijnen palliatieve zorg. Wij volgen het verloop van uw klachten door middel van een klachtendagboek, het USD-4D.                                     

Uw wensen en gemaakte afspraken leggen we vast in uw persoonlijke zorgplan. Uw zorgplan wordt regelmatig geactualiseerd tijdens uw verblijf in hospice Demeter. U heeft ten allen tijde inzicht in uw zorgdossier en zorgplan.

Ondersteuning bij de afronding van het leven
Zoals ieder mens op geheel eigen wijze zijn leven leeft, zo is ook de afronding van het leven voor iedereen uniek. Wij besteden daarom aandacht aan de betekenis die u geeft aan kwaliteit van leven en sterven en wij streven ernaar dat u uw leven kunt voltooien in waardigheid en eigenheid. U en uw naasten kunnen rekenen op emotionele steun en begeleiding.
Het is mogelijk om open in gesprek te gaan met onze zorgprofessionals over ‘beslissingen rond het levenseinde’. Vragen over vocht en voeding, medicatie, symptoombestrijding en palliatieve sedatie zijn heel gewoon en hebben steeds onze aandacht. Ook over euthanasie kunt u met ons in gesprek.

Complementaire zorg
Complementaire zorg (CZ) betekent letterlijk ‘aanvullende zorg’. Deze zorg komt dus niet in plaats van de standaard zorg, maar voegt daar iets aan toe op lichamelijk, psychisch, sociaal en/of spiritueel niveau. CZ richt zich op het bevorderen van welbevinden, comfort en kwaliteit van leven.

Complementaire interventies als massage, muziek, gebruik van geuren kunnen helpen om belastende symptomen te verlichten. In academisch hospice Demeter worden verschillende complementaire interventies geïntegreerd in uw dagelijkse zorg en symptoombehandeling.  Deze interventies zijn gebaseerd op (internationaal) onderzoek en ervaringen uit de praktijk. De uitvoering wordt gedaan door deskundige verpleegkundigen en zorgkundigen en getrainde vrijwilligers.

Valpreventie
Binnen onze visie op respectvolle zorg past geen gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. Toch is het soms gewenst maatregelen te treffen om vallen te voorkomen of het risico op letsel zo klein mogelijk te houden.
Wanneer wij maatregelen overwegen, dan doen wij dat altijd in overleg met u of uw naasten. Wanneer eerst overleggen onverantwoord is en wij direct beschermende maatregelen moeten nemen, bespreken wij dit zo snel mogelijk na het inzetten van de veiligheidsbescherming. Het staat u en uw naasten natuurlijk vrij om hierover ook zelf met de verpleegkundige in gesprek te gaan.Wanneer er maatregelen worden genomen om vallen te voorkomen, dan leggen we de afspraken daarover vast in uw zorgplan. 

Een academisch hospice

Wat betekent een ‘academisch’ hospice?
Naast het verlenen van zorg aan u met de best beschikbare kennis, heeft Academisch hospice Demeter nog twee opdrachten: het doen van onderzoek naar het verbeteren van palliatieve zorg en het delen van onze kennis binnen en vooral ook buiten het hospice.
Het is mogelijk dat u gevraagd wordt mee te werken aan een onderzoek dat direct ten gunste voor uw eigen zorg komt. Uw arts en verpleegkundige kunnen u daar voorbeelden van geven. Indien u niet mee wilt doen aan onderzoek zal dat nooit ten koste gaan van de zorg aan u. Voor onderzoek waar u wel aan meedoet, werken we met internationale regels voor privacy en veiligheid.

Onderzoek naar symptoombehandeling
De gegevens uit het USD-4D kunnen geanonimiseerd gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek voor het verbeteren van de palliatieve zorgverlening in Nederland. De verpleegkundige vraagt bij opname uw toestemming hiervoor. U kunt eenmaal verleende toestemming altijd weer intrekken zonder opgaaf van reden.
Bij vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist Gon Uyttewaal  via g.uyttewaal@hospicedemeter.nl.

Het team dat voor u zorgt

Het zorgteam
Het zorgteam van hospice Demeter bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen en verzorgenden, een medisch team, een geestelijk verzorger, therapeuten en getrainde vrijwilligers.

De verpleegkundige en verzorgende zijn dagelijks de vaste gesprekspartner en vraagbaak voor u en uw naasten. Zij zullen regelmatig met u bespreken hoe het met u gaat, hoe u de zorg ervaart en uw zorgplan aanpassen aan een nieuwe situatie.
Het medisch team bestaat uit twee huisartsen en een internist-oncoloog. Iedere dag is één van hen enkele uren in het hospice aanwezig. Als u uit de directe omgeving komt, kan uw eigen huisarts, in afstemming met het Demeterteam, verantwoordelijk blijven voor uw medische zorg. ‘s Avonds, ‘s nachts en in het weekend is een arts van het Demeter Dienstenteam beschikbaar voor medisch overleg met de verpleegkundige.

De geestelijk verzorger komt enkele dagen per week in huis. Zij komt altijd kennis met u maken, tenzij u aangeeft dit niet te willen. Uw eigen geestelijk verzorger is natuurlijk ook van harte welkom.
Voor aanvullende zorg, zoals fysiotherapie en psychologische ondersteuning, werken wij met vaste zorgverleners uit de lokale omgeving. Ook werken wij nauw samen met het UMC Utrecht voor ondersteunende medisch specialistische expert zorg.

Iedere woensdagochtend komen alle zorgverleners die bij u betrokken zijn samen voor een zogenaamd interdisciplinair overleg (IDO). De verpleegkundige of verzorgende bespreekt van tevoren met u of u specifieke vragen of punten hebt die u graag besproken wilt hebben. ‘s Middags komt de verpleegkundige, soms samen met uw behandelend dokter, bij u langs voor het bespreken van de uitkomsten van dit overleg.

Het ondersteunend team
Demeter heeft een groot ondersteunend team van medewerkers en vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de gastvrijheid, maaltijden, huishouding en de was, maar ook voor administratieve, coördinerende en facilitaire zaken en de tuin. De meeste van de medewerkers van Demeter zult u niet in uw kamer ontmoeten. Mogelijk wel wanneer u deelneemt aan het gezamenlijk koffie drinken om 10.30 in de huiskamer of op het terras.

Herkenbaarheid
Onze ervaring is dat het even tijd kost voordat u goed weet wie er nu allemaal rondlopen en wat u van hen kan verwachten. Wij verwachten beslist niet van u dat u ons allen bij naam leert kennen, dus voelt u daarvoor geen enkele verplichting. Wij zullen steeds bij u kenbaar maken wie we zijn en wat we komen doen.
Het team van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden is niet zo groot en met hen zult u ook snel vertrouwd raken. Wanneer u het aantal mensen dat bij u op de kamer komt te veel vindt, kunt u dat gerust met de verpleegkundige of verzorgende bespreken. Zij kan aanvullende afspraken maken om ervoor te zorgen dat u de rust krijgt die u wenst.
Al onze medewerkers zijn herkenbaar via een naambordje. Verpleegkundigen en verzorgenden dragen een witte badge met hun naam en functie. Alle andere zorgverleners en ook de vrijwilligers dragen een zilverkleurige badge.
Op het bord bij de hoofdingang kunnen u en uw naasten zien aan foto badges welke zorgverleners en ondersteuners er per dag in huis zijn. Bij ‘professionele teams’ vindt u een overzicht met foto’s van alle vaste medewerkers. Een aantal medewerkers stellen zich hieronder ook persoonlijk voor.

Geestelijke zorg

Wanneer u bij ons in hospice Demeter binnenkomt hebt u waarschijnlijk al een heel traject afgelegd. Kortere of langere tijd geleden is u verteld dat u niet verder behandeld kunt worden. En nu is uw situatie zelfs zo veranderd dat een verblijf in een hospice voor u in beeld is gekomen. Dit zijn diep ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Om deze weg voor u begaanbaar te helpen maken, kunt u bij alle zorgverleners een luisterend oor vinden. Zij zijn er om uw kwaliteit van leven zoveel mogelijk te waarborgen.

Koosje Vos-Butijn, Geestelijk verzorger

Koosje Vos-Butijn, Geestelijk verzorger

De geestelijk verzorger van hospice Demeter kan hierbij een extra rol spelen. Ook zij biedt u een luisterend oor voor wat u bezighoudt en voor wat u haar in vertrouwen wil meedelen. Maar wanneer u dit wenst kan zij ook samen met u op zoek gaan naar wat u allemaal dwars kan zitten. U bevindt zich tenslotte in een geheel nieuwe, dus onbekende situatie in uw leven. Vaak bent u zich bijvoorbeeld niet eens bewust dat u als patiënt in een hospice (opnieuw) in een rouwproces bent beland. Juist ook over alle verlies dat u lijdt kunt u met haar praten.

Geen enkel onderwerp is taboe. In het verleden is gebleken dat patiënten wanneer zij hun zorgen durfden uiten, tot hun verrassing merkten dat er in hospice Demeter zorgvuldig met hen wordt meegedacht.

1

Godin Demeter

Godin Demeter

Mantelzorgbeleid

Participatie door naasten
De overheid voert momenteel de participatiesamenleving in. Hiermee bedoelt ze dat mensen meer voor elkaar moeten zorgen. Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, moeten hiervoor eerst een beroep doen op familie of vrienden, de zogenoemde mantelzorg. Daarna komen eventuele vrijwilligers in beeld en pas daarna de zorginstellingen.

Hospice Demeter biedt zorg, zoals de thuiszorg dat doet. Dit betekent dat tijdens de opname regelmatig met u en uw naasten zal worden afgestemd welke zorg en ondersteuning uw naasten kunnen bieden. U kunt hierbij onder andere denken aan aanwezig zijn zodat u niet alleen is, ondersteuning bieden bij eten en drinken of ondersteunen bij de verzorging of toiletgang. In uw zorgplan leggen we de gemaakte afspraken vast. Dit zorgplan ondertekent u in de eerste dagen van de opname. Gedurende de opname kunnen afspraken herzien worden op basis van de actuele situatie.

Voor mantelzorgers betekenen deze veranderingen een zwaardere last. Wij zullen daarom ook regelmatig afstemmen welke ondersteuning de mantelzorger zelf nodig heeft. Ook dit nemen we op in uw zorgplan en we rapporteren hierover in uw persoonlijke zorgdossier. Uw naasten mogen ondersteuning verwachten in de vorm van een gesprek of advies van verpleegkundigen en zorgkundigen. Daarnaast biedt Hospice Demeter specifieke zorg door een gespecialiseerde naastenbegeleider. De naastenbegeleider stelt zich hieronder aan u voor.

‘Hoe gaat het nu met ù?
Hospice Demeter biedt naast alle zorg voor de patiënt ook zorg voor naasten: partner, kinderen, familieleden, vrienden van de patiënt. We vinden het belangrijk dat er ruimte is voor wat naasten bezighoudt. U als naaste heeft uw eigen gevoelens, ook ú maakt een eigen verwerkingsproces mee. Dit is een heel individueel proces, dat er voor iedereen weer anders uitziet, dat heel ingrijpend en soms verwarrend kan zijn.
Bij hospice Demeter werkt een professionele begeleider, Monique Mizee, die speciaal aanwezig is voor naasten. Zij biedt een luisterend oor en reikt waar nodig een helpende hand in het omgaan met alle, soms tegenstrijdige, gevoelens. U kunt zich uitspreken in een situatie waarin het even om ú gaat. Wat u vertelt blijft strikt vertrouwelijk. 

Monique Mizee

Monique Mizee

Wanneer u behoefte heeft aan contact met Monique, dan kunt u dit doorgeven aan een verpleegkundige. Zij maakt dan een afspraak voor u. 

Even voorstellen
Ik ben Monique Mizee (1965). Ik werk als professioneel begeleider in mijn praktijk. o.a. als rouw en verlies begeleider. Daarnaast geef ik de training ‘Licht op Rouw’ op kasteel de Schans. Ik ben elke keer weer geraakt wanneer mensen hun verhalen delen. Dit is een belangrijke stap in hun proces.

De naasten van de patiënt begeleiden is een grote eer.
Mijn ervaring is dat wanneer ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid hierin neemt, dit rust geeft voor alle betrokkenen. Het rouwproces kost tijd en ieder doet dit op zijn/haar eigen manier.

U ‘moet’ het wel zelf doen, maar niet alleen. Ik ben dan ook blij dat er bij hospice Demeter ruimte is voor naasten om met alles wat er is en ook niet meer is, terecht te kunnen. U bent welkom!

De Stichtse Apotheek

Stichtse Apotheek De Bilt verzorgt alle medicatie voor patiënten in academisch hospice Demeter.
Ons team staat dagelijks in contact met de verpleegkundigen van het hospice. De medicatiewijzigingen en bestellingen die de artsen en verpleegkundigen aan ons doorgeven, worden dezelfde dag nog verwerkt en afgeleverd door onze bezorger. Samen zorgen we ervoor dat alle patiënten die verblijven in hospice Demeter de passende medicatie krijgen.

Om de verantwoordelijkheid voor uw medicatie te kunnen dragen, is het noodzakelijk dat uw medicatie opnieuw en volledig wordt voorgeschreven door uw behandelend arts in het hospice. Deze worden dan dus ook opnieuw geleverd. Alleen op deze manier kunnen we het risico op fouten zo klein mogelijk maken.

De meeste medicijnen worden vergoed door de verzekering. De apotheek stuurt de rekening direct door naar de zorgverzekeraar. Echter, een aantal medicijnen of hulpmiddelen worden niet vergoed, zoals bijvoorbeeld geneesmiddelen die ook verkrijgbaar zijn zonder recept (o.a. paracetamol, magnesium, mondspoeling voor droge mond) of zorgmaterialen, zoals een gebitsbakje of tongschraper. Hiervoor krijgt de patiënt of de zaak gemachtigde een factuur van de Stichtse Apotheek toegestuurd. Tijdens het opnamegesprek tekent u hiervoor in hospice Demeter een machtiging voor automatische incasso.

Wij streven ernaar u elke dag de best mogelijke zorg te leveren. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd bij ons terecht of bij een van de medewerkers van hospice Demeter.

Stichtse Apotheek De Bilt
Burg. De Withstraat 59
3732 EJ De Bilt
T: 030-2204008
www.stichtseapotheek.nl

Uw verblijf

Uw kamer en voorzieningen

Hospice Demeter ligt midden in het leven van scholen en sportvelden. Het heeft 5 kamers op de begane grond en 2 op de eerste verdieping. De kamers op de begane grond hebben een eigen terras.

Uw kamer
Elke patiënt heeft een eigen kamer. De kamers zijn neutraal ingericht zodat u, als u dat wilt, met dierbare spullen en kleine meubels uw kamer uw eigen kleur kunt geven.

De badkamer met toilet en douche bevindt zich tussen 2 kamers en wordt gedeeld. Beneden is een centrale badkamer met een ligbad.
Vanwege privacy en hygiëne zijn de kasten op uw kamer ingedeeld naar gebruik. U beschikt voor uw persoonlijke eigendommen en kleding over een nachtkastje en een linnenkast. In de linnenkast zit ook een koelkastje en een afsluitbaar deel voor bijvoorbeeld een laptop of uw portemonnee. Medewerkers komen zonder uw toestemming niet in deze kasten.
Voor materialen die nodig zijn voor uw verzorging en voor uw medicijnen is er een ‘zorgkast’ op uw kamer.

Televisie, telefoon en post
Op iedere patiëntenkamer is een televisie aanwezig. Achterin deze informatiemap vindt u de handleiding van de afstandsbediening van de televisie.
Helaas beschikken we niet over meerdere vaste telefoonlijnen voor de patiëntenkamers. Wij raden u daarom aan een eigen mobiele telefoon te gebruiken. De algemene telefoon in het hospice wordt uiteraard 24 uur per dag bemand en u blijft hierdoor altijd bereikbaar voor uw familie en naasten.
Uw post wordt door de gastvrouw/-heer bezorgd in het postvakje op de gang naast uw kamerdeur. Post die u zelf wilt versturen, kunt u afgeven aan de zorgvrijwilliger of gastvrouw.

Internet
In hospice Demeter heeft u beschikking over gratis internet via wifi. U kunt internet gebruiken via uw eigen computer, laptop, tablet of telefoon. U kunt ook gebruik maken van het Chromebook op uw kamer. Het Chromebook is een soort laptop waarmee u op internet kunt. U kunt er geen programma’s op installeren.

 

Algemene ruimtes en tuin

Huiskamer
Op de begane grond is een gastvrije huiskamer, waar om 10.30 uur gezamenlijk koffie wordt gedronken en om 18.00 uur wordt gedineerd door patiënten die dat prettig vinden. In de huiskamer staat een piano, waarop zeker ook gespeeld mag worden. Ongeveer eens per maand, komen muziek vrijwilligers spelen op piano, harp en/of cello.

Familiekamer
Voor uw naasten is er op de eerste verdieping een kleine familiekamer, waar zij zich even terug kunnen trekken als daar behoefte aan is, of waar in rust en privacy zaken besproken kunnen worden.

Logeerkamer
Het is voor naasten mogelijk om in het hospice Demeter te blijven slapen. Het hospice beschikt over een eenpersoons logeerkamer met wastafel. Daarnaast is het mogelijk een logeerbed bij de patiënt op de kamer te plaatsen.

Stilteruimte
Op de eerste verdieping van ons huis is een kleine stilteruimte die u, of uw naasten kunnen gebruiken voor gebed, meditatie of stil zijn. De ruimte is klein maar heeft een heerlijk rustige atmosfeer.
De deur van de stilteruimte staat altijd open. U bent vrij de deur te sluiten wanneer u alleen of met elkaar wilt zijn.
Voor een bed is de ruimte niet toegankelijk, voor een rolstoel wel.

Tuin
Hospice Demeter beschikt over een ruime tuin met groot terras, dat ook toegankelijk is voor iemand in een rolstoel of in bed. Er zijn diverse hoekjes waar u met meer of minder privacy kunt verblijven.

Tuinkamer
De ‘tuinkamer’ is een extra ruimte buiten het huis waar patiënten van de allereerste en laatste zonnestralen in een jaar kunnen genieten. Een ruimte ook om besloten, maar met familie en vrienden samen te zijn.

Labyrint
In de tuin is een ‘stenen labyrint’ gemaakt als spirituele gedenkplek. Een labyrint staat symbool voor gedachten die geen beginpunt en geen eindpunt behoeven, die geen goed of fout kennen, die om geen maat of getal vragen; het is een vorm die uitnodigt voor gedachten die komen en ook weer mogen gaan.
In het labyrint liggen stenen van mensen die de afgelopen jaren in hospice Demeter hebben geleefd en zijn overleden. Na het overlijden maakt Demeter twee stenen met de naam, geboortedatum en sterfdatum van de overledene. Eén van de stenen worden aan de nabestaanden aangeboden ter nagedachtenis en als uiting van medeleven vanuit ons hospice. De tweede steen plaatsen wij in het labyrint als uiting van respect voor de overledene, naasten en de specifieke zorgrelatie die wij met u hebben beleefd.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is opgesteld om uw verblijf in hospice Demeter zo prettig mogelijk te maken. Voor een goede gang van zaken in huis wordt van een ieder verwacht dat deze huisregels in redelijkheid worden nageleefd.

Hoofdingang
Wij verwachten dat alle bezoekers via de hoofdingang van hospice Demeter binnenkomen. De gastvrouw of gastheer doet open en houdt op die manier zicht op wie er in huis is.

Bezoektijden
In het hospice gelden geen algemene bezoektijden. U of uw naasten maken zelf afspraken met uw bezoek. Bij binnenkomst van bezoek wordt nogmaals met u overlegd of men welkom is op dat moment. U kunt zowel op uw eigen kamer als in de huiskamer of in de tuin bezoek ontvangen.
Uw bezoek krijgt koffie en thee aangeboden. Op iedere patiëntenkamer is (in de linnenkast) een koelkastje aanwezig voor eigen dranken en etenswaren.

Hygiëne
In de hal bij de hoofdingang is een toilet voor bezoekers. Vanwege hygiëne én uit respect voor de patiënten, is het voor bezoek niet toegestaan om de badkamers bij de patiëntenkamers te gebruiken.
Op de eerste verdieping is een speciale ruimte voor de verzorging van planten en bloemen. Daar staan ook een aantal vazen die gebruikt kunnen worden.
Wanneer u iets uit de keuken wilt gebruiken, zal één van onze medewerkers het graag aanreiken.

Wasgoed
Linnengoed dat eigendom is van Demeter wordt uiteraard gewassen door de wasserij. Persoonlijk wasgoed wordt door uw naasten gewassen. In de linnenkast op uw kamer staat hiervoor een wasmand. Indien dit problemen geeft, kunt u dit bespreken met de verpleegkundige of zorgkundige.

Huisdieren
Een huisdier mag bij de patiënt op de kamer verblijven, nadat hierover afspraken zijn gemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat het huisdier volledig door de naaste(n) van de patiënt wordt verzorgd. Huisdieren zijn alleen toegestaan op de kamer van de patiënt en nadrukkelijk niet in de gezamenlijke ruimtes, noch in de tuin.

Alcohol, roken en drugs
Hospice Demeter legt geen beperkingen op aan het gebruik van alcohol door de patiënt en diens naasten, mits dit een goede zorgverlening of de gang van zaken in huis niet in de weg staat. Bij de amuse rond 17.00 uur of het bij het diner serveert Demeter indien gewenst een glas wijn. Overige alcoholische dranken worden door de patiënt of naasten zelf aangeschaft en op de eigen kamer bewaard.

Het is niet toegestaan binnenshuis huis te roken. In uitzonderlijke gevallen maakt de verpleegkundige individuele afspraken met een patiënt voor roken op de eigen kamer. Patiënten mogen op hun eigen terras roken en op het deel van het achterterras bij de keuken, zolang medepatiënten hier geen last van hebben. Patiënten wordt gevraagd alert te zijn op hun omgeving en niet vlak voor hun deur te roken (rook trekt dan naar binnen). Openbare rookplekken buiten zijn het bankje bij de ingang van ons terrein en het bankje voor de moestuin. Het grote terras voor de woonkamer blijft rookvrij en ook bij de voordeur en de dienstingang wordt niet gerookt.

Het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van drugs is niet toegestaan in Demeter. In uitzonderlijke gevallen maakt de verpleegkundige individuele afspraken met een patiënt voor het gebruik van bepaalde softdrugs.

 

Maaltijden en drankvoorziening

Goede, smakelijke en aantrekkelijk gepresenteerde maaltijden vinden we belangrijk in hospice Demeter. Eten en drinken is niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend in deze fase van ziek zijn. Daarom streven we naar een zo goed mogelijk op maat gemaakt aanbod. Zelfs wanneer u alleen maar één hapje zou willen proeven van het een of ander, verzorgen wij dat graag.

Het tijdstip van ontbijt wordt op uw wensen afgestemd.

De lunch wordt geserveerd tussen 12.00 en 14.00 uur. Hiervoor wordt dagelijks verse soep gemaakt en er wordt regelmatig iets extra’s aangeboden zoals een tosti of een pannenkoekje.

De avondmaaltijd wordt dagvers bereid. De kookvrijwilliger bespreekt vooraf met u uw wensen en het aanbod uit de moestuin van Demeter. De verdere boodschappen haalt hij bij de slager, vishandel en groenteman in het dorp. Het avondeten wordt tussen 18.00 en 19.00 uur geserveerd. Vooraf wordt u en uw bezoek een hapje en een drankje aangeboden. U heeft de keus de avondmaaltijd te gebruiken in de huiskamer of op uw eigen kamer.

Bijzondere wensen rondom de maaltijd
Wij streven ernaar ons aanbod van eten en drinken zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen. Heeft u echter heel bijzondere wensen, zoals een specifiek merk of een niet algemeen gebruikt product, dan verzoeken wij u om hier zelf in te voorzien. Op uw kamer heeft u de beschikking over een koelkastje.

Mee-eten
Het is voor de kookvrijwilligers niet mogelijk om naast de maaltijden voor onze patiënten ook te koken voor uw naasten. Een enkele keer kan er een aanleiding zijn om hierop een uitzondering te maken. Wanneer de verpleegkundige die aanleiding ziet, bespreekt zij dit met de coördinator hospitality en de kookvrijwilliger. Er worden in dat geval individuele afspraken met u gemaakt.Wanneer u een bijzonder moment, zoals een verjaardag of trouwdag zou willen vieren in het hospice, dan stellen wij daarvoor de huiskamer ter beschikking en verzorgen wij koffie en thee. Uw naasten dragen dan zorg voor de overige hapjes en drankjes. Een en ander kan alleen in overleg met de coördinator hospitality plaatsvinden.

Een kamer
Een kamer
Stilteruimte
De huiskamer
De huiskamer
De keuken

Video's

Over hospicezorg en hospice Demeter

Kosten van uw verblijf

De kosten van de opname
De kosten van de medische en verpleegkundige behandeling worden vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet. De vergoeding die uw zorgverzekeraar geeft voor hospicezorg is lang niet kostendekkend voor de daadwerkelijke zorg in het hospice. De kosten voor bijvoorbeeld voeding, faciliteiten in het huis en gas en licht worden hieruit niet vergoed. Daarom vragen wij van u een eigen bijdrage van €40 per dag. Veel zorgverzekeraars hebben compensatie voor deze eigen bijdrage in een aanvullend pakket opgenomen. Wij raden u of uw zaakwaarnemer aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te informeren naar uw mogelijkheden.

Factuur en machtigingen eigen bijdrage
De eigen bijdrage aan academisch hospice Demeter wordt voldaan via een doorlopende machtiging. Wij vragen u of uw zaakwaarnemer om deze machtiging te tekenen bij opname in hospice Demeter. U ontvangt tweewekelijks een factuur voor de eigen bijdrage. De automatische incasso van de factuur vindt plaats 8 dagen na het versturen van de factuur. Uw contactpersoon rondom facturering is dhr. Nick Holstein die u per mail kunt bereiken via factuur@hospicedemeter.nl

Daarnaast ontvangt u bij opname een machtiging van De Stichtse Apotheek. Hiermee kunnen zij de kosten voor medicatie en zorgmaterialen, die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, van uw rekening afschrijven. Dit betreft bijvoorbeeld drogisterijmedicatie, zoals paracetamol.

Laatste zorg na overlijden
Na uw overlijden geven wij u – naar wens samen met of in aanwezigheid van uw naasten – ‘de laatste zorg’. Wij sturen hiervoor een factuur van €200 naar de uitvaartondernemer, die dat bedrag opneemt in de facturatie naar uw naaste. Afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent voor de uitvaart, kunt u dit bedrag weer declareren bij uw uitvaartverzekering.
U kunt vooraf ook de keuze maken om die laatste zorg door de uitvaartondernemer te laten doen.

Stichting Vrienden van academisch hospice Demeter
De financiering van het hospice, schiet ondanks de vergoeding van de zorgverzekeraar en de eigen bijdrage structureel te kort. Dat geldt voor alle hospicevoorzieningen in Nederland. Hospice Demeter is daarom afhankelijk van donateurs. De Stichting Vrienden van Academisch Hospice Demeter draagt zorg voor deze gelden door werving van bijvoorbeeld fondsen, sponsoren en donateurs. De stichting is erkend als goed doel en daarmee is uw gift grotendeels fiscaal aftrekbaar. Lees meer

Zorgovereenkomst

Een opname in een hospice gaat altijd gepaard met verdriet, vaak na een langere periode van veel zorgen. Onze aandacht gaat natuurlijk allereerst uit naar het ondersteunen van u en uw naaste in de zorg die nodig is. Echter, er zijn ook een aantal administratieve en financiële zaken die we met u moeten regelen. Hieronder leggen we die zaken aan u uit. Bij opname ontvangt u deze informatie ook schriftelijk.

Indicatie en zorgplan
Door de verpleegkundige wordt samen met u en/of uw naasten een individueel zorgplan opgesteld. Dit vormt de basis voor de zorgverlening en dient tevens als zorgindicatie voor uw zorgverzekeraar. Wij vragen u op de opnamedag éénmalig het zorgplan te ondertekenen voor akkoord. U geeft daarmee ook toestemming voor noodzakelijke aanpassingen en aanvullingen in uw zorgplan, op basis van veranderingen in uw situatie. Uiteraard wordt dit met u en uw naasten besproken.
Het ondertekenen van dit zorgplan beschouwen wij tevens als aangaan van een zorgovereenkomst tussen u en academisch hospice Demeter.

Controlerende instanties
Met het ondertekenen van uw ‘Zorgplan’ en daarmee de zorgovereenkomst, verleent u tevens toestemming aan de vertegenwoordigers van controlerende instanties om, voor zover nodig, uw dossier in te zien. Denkt u hierbij aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de accountant voor wat betreft het financiële deel van uw dossier en het Perspekt auditteam ten behoeve van de certificering van hospice Demeter. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven aan de zorgcoördinator, Lijdi Hoogenboom. Zij maakt hiervan dan een notitie in uw dossier. Lijdi is bereikbaar per mail: zorg@hospicedemeter.nl

Zorgdossier
Dagelijks wordt er door de verpleegkundigen in uw zorgrapportage bijgehouden hoe het met u gaat. Uw zorgrapportage en zorgplan kunt u vinden in uw digitale zorgdossier, wij noemen dit Hospad.
Dit dossier kunt u met een persoonlijke inlogcode te allen tijde inzien via een Chromebook, dat voor u op uw kamer beschikbaar is. U kunt, als u dit wenst, ook zelf persoonlijke notities maken in uw digitale dossier.

Utrecht Symptoom Dagboek – 4 dimensioneel (USD-4D)
Tijdens uw opname zullen wij de symptomen/klachten van uw ziekte op lichamelijk, geestelijk, sociaal en existentieel gebied, zo optimaal mogelijk bestrijden. Uw prioriteiten zijn daarin leidend.
Wij volgen het verloop van uw klachten door middel van het USD-4D. De gegevens uit het USD-4D kunnen geanonimiseerd gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek voor het verbeteren van de palliatieve zorgverlening in Nederland. De verpleegkundige vraagt bij opname uw toestemming hiervoor. U kunt eenmaal verleende toestemming altijd weer intrekken zonder opgaaf van reden.
Bij vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de verpleegkundig consulenten Gon Uyttewaal en Cathelijne Verboeket via vch@hospicedemeter.nl.

Privacy
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De privacyregels worden conform de wet en beroepsethische regels uitgevoerd en zijn uitgewerkt in het privacyreglement van hospice Demeter. Daarom geven wij telefonisch alleen informatie aan uw eerste contactpersoon.

Wat kan beter?
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden zijn. Ondanks de inzet van medewerkers van Hospice Demeter kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In dat geval nodigen we u uit om dit met ons te bespreken, zodat wij de mogelijkheid krijgen de situatie te verbeteren.
Probeer uw teleurstelling of ongenoegen in eerste instantie met de direct betrokkene(n) te bespreken, zodat het probleem mogelijk direct uit de wereld geholpen kan worden.
Als u dit moeilijk vindt, kunt u de dienstdoende verpleegkundige of verzorgende vragen u hierbij te ondersteunen. Blijf er in ieder geval niet mee zitten.
Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt zich wenden tot de klachtenfunctionaris, die u onpartijdig zal begeleiden en zal bemiddelen. Haar e-mailadres is klacht@hospicedemeter.nl.

De kosten van de opname
De kosten van de medische en verpleegkundige behandeling worden vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet. De vergoeding die uw zorgverzekeraar geeft voor hospicezorg is lang niet kostendekkend voor de daadwerkelijke zorg in het hospice. De kosten voor bijvoorbeeld voeding, faciliteiten in het huis en gas en licht worden hieruit niet vergoed. Daarom vragen wij van u een eigen bijdrage van €40 per dag. Veel zorgverzekeraars hebben compensatie voor deze eigen bijdrage in een aanvullend pakket opgenomen. Wij raden u of uw zaakwaarnemer aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te informeren naar uw mogelijkheden.

Factuur en machtigingen eigen bijdrage
De eigen bijdrage aan academisch hospice Demeter wordt voldaan via een doorlopende machtiging. Wij vragen u of uw zaakwaarnemer om deze machtiging te tekenen bij opname in hospice Demeter. U ontvangt tweewekelijks een factuur voor de eigen bijdrage. De automatische incasso van de factuur vindt plaats 8 dagen na het versturen van de factuur. Uw contactpersoon rondom facturering is dhr. Nick Holstein die u per mail kunt bereiken via factuur@hospicedemeter.nl

Daarnaast ontvangt u bij opname een machtiging van De Stichtse Apotheek. Hiermee kunnen zij de kosten voor medicatie en zorgmaterialen, die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, van uw rekening afschrijven. Dit betreft bijvoorbeeld drogisterijmedicatie, zoals paracetamol.

Laatste zorg na overlijden
Na uw overlijden geven wij u – naar wens samen met of in aanwezigheid van uw naasten – ‘de laatste zorg’. Wij sturen hiervoor een factuur van €200 naar de uitvaartondernemer, die dat bedrag opneemt in de facturatie naar uw naaste. Afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent voor de uitvaart, kunt u dit bedrag weer declareren bij uw uitvaartverzekering.
U kunt vooraf ook de keuze maken om die laatste zorg door de uitvaartondernemer te laten doen.

Lastige openheid
Wij kunnen ons voorstellen dat u al deze informatie over financiële zaken niet als erg prettig ervaart rondom uw opname. Desondanks kiezen wij ervoor om hier vroegtijdig en open met u over te communiceren. Mochten u of uw naasten vragen hebben, dan kunt daarvoor terecht bij de zorgcoördinator Lijdi Hoogenboom . U kunt via de verpleegkundige een gesprek met haar aanvragen en u kunt haar ook rechtstreeks per mail bereiken: zorg@hospicedemeter.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring voor patiënten en naasten

Wetgeving
De Algemene Verordening Gegevens (AVG) geeft richtlijnen ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft hospice Demeter bepaalde plichten en hebben patiënten en naasten bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Met deze privacyverklaring informeren wij u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Hospice Demeter
Hospice Demeter verwerkt diverse persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk om u medisch en verpleegkundig goed te kunnen behandelen. Daarbij hebben wij deze gegevens nodig voor kwaliteitszorg en financiële afhandeling.
Hospice Demeter heeft de kwaliteitsadviseur aangewezen voor het coördineren van privacyzaken.

Wat wij beloven
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
– voor zorgverlening;
– voor doelmatig beheer en beleid;
– voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Dit laatste doen we alleen als u hiervoor specifiek toestemming heeft gegeven. Verder zullen wij deze gegevens niet gebruiken of delen met derden voor andere doeleinden. De enige uitzondering hierop is als hospice Demeter hiertoe wettelijk verplicht wordt.

Alle medewerkers en vrijwilligers binnen hospice Demeter hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

U heeft de volgende rechten
U heeft zelf toegang tot uw eigen zorgdossier.
U kunt hiervan zelf een kopie maken in pdf of print. U mag dit ook aan ons vragen.
Als gegevens niet correct zijn, mag u ons vragen om (delen van) uw gegevens te corrigeren, aanvullen of verwijderen indien dat nodig mocht zijn.
U mag een eigen verklaring (van medische aard) laten toevoegen aan uw zorgdossier.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling aangeven bij uw verpleegkundige of arts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Uitwisselen van uw gegevens met derden
De medewerkers en vrijwilligers van hospice Demeter hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. We wisselen alleen mondeling, schriftelijk of digitaal gegevens uit met zorgverleners die met u een behandelrelatie hebben (bijvoorbeeld de apotheker en het ziekenhuis) en met zorgverleners die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg in ons interne interdisciplinaire overleg. Daarnaast hebben alle zorgverleners een beroepsgeheim.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij uw gegevens delen of onze omgang met uw gegevens, geeft u dat dan aan bij uw verpleegkundige of arts. U kunt uw vragen ook stellen aan de zorgcoördinator.

Wat kan beter?

Wij vinden het belangrijk dat  patiënten en hun naasten tevreden zijn. Ondanks de inzet van medewerkers van Hospice Demeter kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In dat geval nodigen we u uit om dit met ons te bespreken, zodat wij de mogelijkheid krijgen de situatie te verbeteren.

Probeer uw teleurstelling of ongenoegen in eerste instantie met de direct betrokkene(n) te bespreken, zodat het probleem mogelijk direct uit de wereld geholpen kan worden.
Als u dit moeilijk vindt, kunt u de dienstdoende verpleegkundige of zorgkundige vragen u hierbij te ondersteunen. Blijf er in ieder geval niet mee zitten.

Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt zich wenden tot de klachtenfunctionaris, die u onpartijdig zal begeleiden en zal bemiddelen. Haar e-mailadres is klacht@hospicedemeter.nl.
Meer informatie hierover vindt 
hier.

Het huis

Binnen kijken
Geschiedenis

Hospice Demeter is gevestigd in een oude boerderij die sinds eind van de 19e eeuw eigendom is geweest van de familie Pieneman. De oudste foto dateert uit 1879. We zien een overzicht van een in traditionele stijl gebouwd gemengd bedrijf met een deel voor het vee, hooibergen en een grote schuur voor landbouw materialen en opslag.

In de jaren zeventig van de 20e eeuw ging het gemengd bedrijf failliet en is de vrouw des huizes gestart met de inrichting van een faciliteit voor kinderopvang die tot begin 2000 heeft gedraaid.

In 2005 heeft de Vastgoed Stichting De Open Ankh het pand aangekocht ten behoeve van de oprichting van hospice Demeter. De hooibergen werden geruimd en het pand werd van binnen grondig verbouwd. De patiëntenkamers bevinden zich op de voormalige Deel. De schuur is zonder verbouwing blijven staan en fungeert alleen als opslagplaats voor tuinmaterialen en meubilair.

Inmiddels is het pand eigendom van Stichting Weltevreden 3. Deze verhuurt het pand aan Stichting Academisch Hospice Demeter. De Stichtingen hebben zich aan elkaar verbonden voor het ‘goede doel’ van hospicezorg. Daarmee trekken ze op in een verhouding van verhuurder-huurder in het onderhoud en de inrichting van het pand en de tuinen.

2

Foto 1879

1

De oude boerderij

Hospice Demeter 2014

Hospice Demeter 2014

En verder

Nazorg

Tijdens de opname is het mogelijk met de verpleegkundige of verzorgende te spreken over uw wensen rond overlijden. U kunt bijvoorbeeld denken aan zaken die u graag geregeld wilt hebben, kleding die u aan wilt, in welke houding u gelegd wilt worden, maar ook aan rituelen rond of na het overlijden die u belangrijk vindt.

Zorg en rituelen na overlijden
Na uw overlijden vragen we aan uw naasten om de kaars in de hal aan te steken. Deze kaars blijft branden totdat we u uitgeleide hebben gedaan.
In de eerste uren na het overlijden zal de laatste zorg verleend worden. Afhankelijk van wat uw naasten wensen, zullen zij hierin betrokken en begeleid worden door de verpleegkundige of zorgkundige.

De uitgeleide
Graag doen wij u op respectvolle wijze uitgeleide. Het is gebruikelijk om met een aantal medewerkers en naasten rondom de patiënt samen te komen, waarbij er een gedicht wordt voorgedragen door een medewerker van Hospice Demeter. Indien gewenst is er ruimte voor een kort persoonlijk woord door een medewerker van Hospice Demeter en/of de naasten. Hierna wordt de overledene door de uitvaartverzorger in de kist gelegd. Vervolgens wordt de overledene naar de hal gereden, waar de kaars door de naasten wordt uitgeblazen. Daarna wordt de overledene in de rouwauto naar huis of naar het uitvaartcentrum gebracht. De aanwezigen lopen achter de rouwauto aan tot aan het hek van het terrein van het hospice, waarna we de auto uitkijken tot hij uit het zicht is. De naasten worden uitgenodigd om nog wat te drinken in de huiskamer. Uiteraard is het mogelijk om af te wijken van bovenstaande. De wensen van u en uw naasten zijn leidend voor ons.

De uitgeleide plannen we in goed overleg. Daarbij zijn zowel de mogelijkheden van uw naasten, de uitvaartondernemer als van Hospice Demeter van belang. In de praktijk komt het er vaak op neer dat gekozen wordt voor 11.00 of 14.00 uur. Wanneer het ’s avonds langer licht is, is soms ook 19.00 uur een mogelijkheid. We beginnen een uitgeleide pas wanneer de uitvaartondernemer in huis is.

Praktische zaken
Hospice Demeter heeft een keuzewijzer bij het regelen van de uitvaart samengesteld. U kunt de verpleegkundige of zorgkundige vragen naar deze keuzewijzer.
In die map presenteren uitvaartondernemers uit de regio zich op eigen wijze, waarin u uw wensen wellicht weerspiegelt ziet.
Daarnaast vindt u informatie over ‘Levens Letters’, groene uitvaart, wikkelgoed (wade), beelden,  ‘tekens van leven’ en een sieraad als herinnering’.
Een fotoboek met voorbeelden van bloemwerk is apart beschikbaar.
In hospice Demeter zijn setjes aanwezig om een vingerafdruk te maken.

Afrondend gesprek
Ongeveer vier weken na het overlijden ontvangt u een uitnodiging voor een afrondend gesprek met een van de zorgprofessionals.
Het afrondend gesprek vindt plaats in hospice Demeter. Tijdens dit gesprek wordt nogmaals besproken hoe het met uw nabestaanden gaat en of er nog vragen of onduidelijkheden zijn naar aanleiding van de opname en het overlijden. We horen ook graag ervaringen terug waar wij van kunnen leren.

Herdenkingsbijeenkomst
Ieder voorjaar organiseert hospice Demeter een bijeenkomst in ‘de Woudkapel‘ in Bilthoven om alle mensen die in het afgelopen jaar in het hospice verbleven en zijn overleden, gezamenlijk met naasten en medewerkers, te herdenken. De herdenkingsbijeenkomst krijgt vorm door woord, zang en ritueel zonder dat er sprake is van een specifiek religieus karakter. Wij willen in een warm samenzijn ruimte maken voor ieders eigen wijze van herdenken.
Centrale plaats neemt het ritueel ‘de naam en de steen’ in, geïnspireerd door het lied ’de Steen’ van Bram Vermeulen. Tijdens het ritueel worden twee stenen met daarop de naam van de overledene aan de nabestaande(n) overhandigd. Eén steen is een geste van troost van het Demeter team voor de nabestaande(n). De tweede steen gaat terug naar Demeter en krijgt een plaats in het speciaal hiervoor ontworpen labyrint in de prachtige tuin van Demeter.
Nabestaanden worden schriftelijk uitgenodigd voor de herdenkingsbijeenkomst via het postadres van de eerste contactpersoon tijdens de opname. Wanneer u de uitnodiging liever op een ander adres of extra adres ontvangt, kunt u dat laten weten aan de commissie herdenken: herdenken@hospicedemeter.nl. Vermeld in dan s.v.p. zowel uw eigen naam als de naam van de patiënt in uw bericht.

Vragen over uw nalatenschap?
Wanneer u in een hospice verblijft, weet u dat het leven nog maar kort is. Mogelijk zijn er dan allerlei vragen betreffende uw nalatenschap die door uw hoofd spelen, waar u graag eens met iemand over zou willen praten. Dat kan. Een van de vrijwilligers van hospice Demeter is erfrecht-deskundige. Zij stelt zich voor.

Betty Bohte

Betty Bohte • Deskundige erfrecht

‘Mijn naam is Betty Bohte. Ik ben jurist (ik heb notariaat, Nederlands en fiscaal recht gedaan) en daarnaast ben ik Financieel Planner en mediator. En ik ben als vrijwilliger verbonden aan hospice Demeter. Met mij kunt u bespreken wat u wilt dat er na uw overlijden met uw bezittingen (en schulden) gaat gebeuren. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Voorbeelden van vragen, die u mij zou kunnen stellen, zijn:

 • Hoe heb ik het juridisch geregeld, na mijn overlijden?
 • Wie erven er van mij als ik geen testament heb opgemaakt? En wil ik dat?
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kleindochter mijn gouden ketting krijgt?
 • Wat krijgt mijn partner waarmee ik al 25 jaar samenwoon, bij mijn overlijden?
 • En hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn vriendin het antieke kastje krijgt?
 • Wie gaat mijn nalatenschap afwikkelen (benoeming executeur)?

Kortom, als er geen testament is opgemaakt, kan ik u uitleggen hoe het erfrecht in elkaar steekt en wat er na het overlijden met uw bezittingen gaat gebeuren.
Wanneer er wel een testament is opgemaakt, kan ik u – in gewoon Nederlands – uitleggen wat u daarin geregeld heeft en kunnen we nagaan of dat nog steeds is, wat u wilt. Eventueel kunt u uw testament herroepen of wijzigen. Daarvoor heeft u wel een notaris nodig (en die is niet gratis). Voor sieraden, meubels en kleding kunt u een codicil opmaken. Dat hoeft niet notarieel.

Wanneer u bent opgenomen in hospice Demeter kunt u zelf een afspraak met mij maken of dit via de verpleegkundige doen. Mocht u het fijn vinden dat er nog iemand uit uw familie of vriendenkring bij is, dan kan dat natuurlijk. Ik spreek alleen met familie als u erbij aanwezig kan zijn.

Pin It on Pinterest

Share This